Servicios

Funcions de l'Agència de Promoció del Valencià

AVIVA VINARÒS, AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ, té com a funcions:

Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals

Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià

Assessorar en qüestions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià

Assessosar en qüestions lingüístiques i revisar textos presentats per ens públics o privats

Organitzar cursos de reciclatge permaments per als funcionaris i empleats pñublics, com també per a alatres col·lectius que ho necessiten. A més dels cursos d'ensenyament general caldrà planificar-ne d'específics(administratiu, mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics...) d'acord amb les necessitats existents.

Assesorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis de valencià que es realitzen en les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament.

Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits a tota persona interessada a beneficiar-se amb aquestes ajudes.

La realitzacio d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com els esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, etc, per a la qual cosa dinamitzarà i impulsarà l'ús del valencià i col·laborarà en l'organització d'activitrats o en la prestació de serveis de les diverses regidories

Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interiorde l'ajuntament i aportar assessorament en els aspectes ling¨´istics i de llenguatges específics.

Revisar els textos de les publicacions municipals i aquells que hagen de tindre una àmplia difusió.

Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.

Representar l'Ajuntament de Vinaròs en tot allò relacionat amb el compliment del conveni de col·laboració signat amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat Valenciana per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià.

Representar l'Ajuntament de Vinaròs en la xarxa d'oficines Aviva, Agència de Promoció del Valencià.

Coordinar la implantació de la marca corporativa municipal i l'aplicació adequada del manual d'identitat corporativa en la documentació que genere l'Ajuntament i en la presència de la institució en qualsevol expressió de comunicació interna o externa.

Vetllar pel compliment del Reglament de Toponímia Local i formar part de la Comissió de Toponímia Local. 

Coordinar l'actualització del nomenclàtor viari, el recull de topònims del terme municipal oficials i donar-ne difusió.

Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament del Reglament  Municipal de Normalització Lingüística