Servicios

Funcions de l'Agència de Promoció del Valencià

AVIVA VINARÒS, AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ, té com a funcions:

 • Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals
 • Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià
 • Assessorar en qüestions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià
 • Assessosar en qüestions lingüístiques i revisar textos presentats per ens públics o privats
 • Organitzar cursos de reciclatge permaments per als funcionaris i empleats pñublics, com també per a alatres col·lectius que ho necessiten. A més dels cursos d'ensenyament general caldrà planificar-ne d'específics (administratiu, mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics...) d'acord amb les necessitats existents.
 • Assesorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis de valencià que es realitzen en les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament.
 • Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits a tota persona interessada a beneficiar-se amb aquestes ajudes.
 • La realitzacio d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com els esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, etc, per a la qual cosa dinamitzarà i impulsarà l'ús del valencià i col·laborarà en l'organització d'activitrats o en la prestació de serveis de les diverses regidories
 • Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
 • Revisar els textos de les publicacions municipals i aquells que hagen de tindre una àmplia difusió.
 • Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.
 • Representar l'Ajuntament de Vinaròs en tot allò relacionat amb el compliment del conveni de col·laboració signat amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat Valenciana per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià.
 • Representar l'Ajuntament de Vinaròs en la xarxa d'oficines Aviva, Agència de Promoció del Valencià.
 • Coordinar la implantació de la marca corporativa municipal i l'aplicació adequada del manual d'identitat corporativa en la documentació que genere l'Ajuntament i en la presència de la institució en qualsevol expressió de comunicació interna o externa.
 • Vetllar pel compliment del Reglament de Toponímia Local i formar part de la Comissió de Toponímia Local. 
 • Coordinar l'actualització del nomenclàtor viari, el recull de topònims del terme municipal oficials i donar-ne difusió.
 • Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament del Reglament  Municipal de Normalització Lingüística